HOME

Council

e.g.(Qiang WU :WU is lastname)

ISHR Chinese Section Executive Committee

CAP Cardiovascular Society Committee

President: Qide HAN,

Vice President: Qi CHEN,

Secretary General: Xiaoying LI

Treasurer: Liling WU

President: Youyi ZHANG

Vice President: Xiaoying LI, Shuguang LIN, Guangdao GAO

Academic Secretary: Xiyong YU, Xianzhong XIAO

Committee members:

Shuren WANG,

Dingliang ZHU,

Daowen WANG,

Jianjun MU,

Xiaoying LI,

Shuqing LI ,

Liling WU,

Weikang WU,

Xiyong YU,

Lanying CHEN,

Qi CHEN,

Like ZHANG,

youyi ZHANG,

Xianzhong XIAO,

Zhaonian ZHOU,

Huangtian YANG,

Shuguang LIN,

Zong Lai JIANG,

Guangdao GAO,

Changqing XU,

Xiaohong XIA,

Qide HAN,

Duanfang LIAO,

Jingping OUYANG

Young committee members:

Jian ZHANG,

Qiang WU,

Zhiming ZHU

(2004 Weihai Cardiovascular Conference,Headquarter Location:Peking University Health Science Center)

 

 


CopyRight © 2007-2011 ISHR-China

All Right Reserved